Planvorming & haalbaarheid

Elke opdrachtgever heeft eigen specifieke wensen en eisen waarop een huisvestingsvraag is gebaseerd.
Allereerst stellen we vast of de huisvestingsvraag een vanzelfsprekende consequentie is van de gestelde eisen en wensen.

Elke bouwlocatie heeft zijn eigen zeer specifieke eigenschappen. Op elke locatie is regelgeving van de overheid van toepassing. Deze regels bepalen mede wat de bouwmogelijkheden op de locatie zijn.
Deze eigenschappen maken de locatie meer of minder geschikt voor bepaalde functies.
De ligging en de grootte van de bouwlocatie zijn bepalend voor de omvang en de vorm van het te bouwen volume. Ook de functies van de bebouwing in de omgeving zijn doorslaggevend voor de mogelijkheden die de bouwplaats biedt. De vraag of bepaalde functies op een locatie langdurig voorstelbaar zijn moet positief beantwoord kunnen worden.

Vervolgens moeten de bouwkosten, exploitatie- en onderhoudslasten op lange termijn passen bij financiële huishouding van de gebruiker van het nieuw te ontwerpen gebouw.

Wij adviseren de initiatiefnemer/opdrachtgever bij deze onderwerpen en adviseren daarmee over de haalbaarheid van het project.

 

Projectdefinitie

Als de haalbaarheid overtuigend aangetoond is, wordt het programma dat op de locatie moet worden gerealiseerd nauwkeurig omschreven. Alle functies worden benoemd en de eigenschappen en onderlinge relaties van de functies worden in beeld gebracht.

De eisen waaraan het gebouw moet voldoen worden vastgelegd: Prestaties die het gebouw, met daarin de technische installaties, moet leveren op het gebied van isolatie, geluid, licht, ventilatie, duurzaamheid, onderhoudskosten energielasten etc. liggen daarmee vast. Bouwbugdetten en planning worden opgesteld en het bouwproces wordt in kaart gebracht.

 

Ontwerp

De eerste ontwerpen, tekeningen, worden gemaakt. Nu wordt voor de opdrachtgever zichtbaar hoe groot het volume van het gebouw wordt , waar de verschillende functies zijn ondergebracht, hoe het gebouw op de locatie ligt, hoe de ontsluiting en het parkeren kunnen worden gerealiseerd en de hoe bezonning is.

Er worden ramingen gemaakt van de kosten. Het bouwproces met de betrokken partijen wordt in kaart gebracht.
Ook wordt in deze fase al over energiehuishouding en materiaalgebruik nagedacht.
Meestal zijn er meerdere concepten mogelijk. Deze worden naast elkaar gezet en vergeleken.
Het concept met de beste mogelijkheden wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp.

Dat definitief ontwerp is de basis voor de volgende fase.

 

Bouwtechniek

In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Bij grotere werken worden adviseurs ingeschakeld op het gebied van installaties, constructie, bouwfysica, energieopwekking etc. Op basis van deze gegevens is voor iedereen die het gebouw moet beoordelen alle ter zake doende informatie beschikbaar.

Ook worden in deze fase alle materialen waaruit het gebouw wordt samengesteld vastgelegd. De keuze van de materialen en de detaillering daarvan, hebben consequenties voor het onderhoud op korte en lange termijn van het gebouw.

In deze fase wordt het project beschreven in de vorm van een technische omschrijving of een bestek.
Alles wat met het project te maken heeft en niet kan worden getekend, wordt in woorden vastgelegd. Zo is er b.v. een juridische paragraaf, wordt de kwaliteit van materialen vastgelegd, worden behandelvoorschriften van bouwmaterialen beschreven en garanties van bouwmaterialen benoemd.

We maken een onderhoudsplan voor het gebouw waarin beschreven staat hoe alle materialen moeten worden onderhouden, wanneer ze moeten worden vernieuwd en wat daarvan de kosten zijn. Daarnaast komt er een plan om het gebouw op lange termijn energetisch onder controle te houden.

 

Vergunningen

Met onze brede kennis en ervaring, kunnen wij u bijstaan in het aanvragen van álle voor een bouwplan benodigde vergunningen.

De meest voorkomende vergunningen op een rijtje:

  • Vooroverleg / conceptaanvraag;
  • Omgevingsvergunning sloopactiviteiten;
  • Omgevingsvergunning bouw- en verbouwactiviteiten;
  • Omgevingsvergunning restaureren, verbouwen of onderhouden van monumenten;
  • Omgevingsvergunning strijdigheid bestemmingsplan;
  • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksmelding);
  • Omgevingsvergunning milieu-activiteiten (milieumelding);
  • Watervergunning;
  • Splitsingsvergunning

Niet voor alle bouwactiviteiten is een vergunning noodzakelijk.
Met name de regelgeving voor het realiseren van uit- en aanbouwen, dakkapellen etc is hier recent op aangepast. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

 

Prijs & contractvorming

Bij elk werk moet een contract worden gemaakt om de afspraken die de bouwpartners met elkaar gemaakt hebben eenduidig vast te leggen.

In het contract, ondertekend door de opdrachtgever en de aannemer, staat welke prestatie wordt geleverd. De tijd waarin die prestatie wordt geleverd en het bedrag waarvoor de prestatie wordt geleverd inclusief betalingstermijnen.

 

Bouwbegeleiding & bouwdirectie

Kleinere werken volstaan met periodieke controle van de architect of projectleider op de bouwplaats. Daarbij maakt de controleur een kort verslag van de voortgang en kwaliteit van de bouw en houdt eventuele afwijkingen en daaruit voortvloeiende meer-en minderwerken bij.

Bij grotere werken is het noodzakelijk een directievoerder op het werk te zetten. De architect of projectleider zal deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. De taak van de directievoerder is het getekende contract tussen opdrachtgever en aannemer ten uitvoer te laten brengen.

 

Nazorg

Als het project wordt opgeleverd, begint in feite het gebouw zijn prestatie te leveren.
Nu wordt duidelijk of de, tijdens de voorbereiding berekende exploitatiekosten, overeenkomen met de werkelijkheid.

De fase onderhoud treedt in. Het gebouw wordt periodiek en systematisch schoongemaakt.
Volgens plan met het onderhoudsbedrijf worden er in de loop van de jaren (onder)delen van het gebouw vervangen en gerenoveerd.

 

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak.